Brand Models Support Audio Support PTZ Buy
VivotekIP8331NoNo 
 IP8332NoNo 
 IZ7151NoYes 
 PD8136NoYes 
 PT3112 SeriesNoNo 
 PT3122 SeriesNoYes 
 PT31x4NoYes 
 PT7131NoYes 
 PT7135NoYes 
 PT7137NoYes 
 PT8133NoYes 
 PZ-7122NoYes 
 PZ-7132NoNo 
 PZ-71x1NoYes 
 PZ-81XX seriesNoYes 
 PZ6122NoYes 
 PZ61XX seriesNoYes 
 PZ8121/8121WNoYes 
 QuadNoNo 
 SD-7313NoYes 
Scroll to top